Sunday, March 2, 2014

Τhe source of all is one

H Ανώτατη  πραγματικότητα εκδηλώνεται με αμέτρητους τρόπους. Άπειρα σε αριθμό είναι τα ονόματα και σχήματα της. Όλα προκύπτουν από,  και όλα συγχωνεύονται στον ίδιο ωκεανό, η πηγή όλων είναι ΜΙΑ. ~ Sri  Nisargadatta

 The Supreme Reality manifests itself in innumerable ways. Infinite in number are its names and shapes. All arise, all merge in the same ocean, the source of all is one.~Sri Nisargadatta